Zamknij
Gierek - regulamin konkursu

Gierek - regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

POKAZ FILMU GIEREK

(dalej: „Regulamin”)

A Postanowienia ogólne.

1. Konkurs „POKAZ FILMU GIEREK” (zwany dalej: „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042292, posiadającą NIP 5252208814, REGON 017270730, BDO: 000537410 z kapitałem zakładowym w wysokości 70.743.500 zł (dalej: „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych z nim kapitałowo;

b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d) osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, jako ostatnio opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na portalu społecznościowym Instagram (dalej: „Portal”) oraz na stronie internetowej www.radiozet.pl (dalej: „Strona Internetowa”) w dniach od 15 do 17 stycznia 2022 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”). W Czasie trwania Konkursu odbędzie się etap zgłoszeniowy (dalej: „Etap zgłoszeniowy”) na Portalu w dniach od 15 stycznia 2022 roku od godziny 12:00 do 17 stycznia 2022 roku do godziny 12:00 , zaś finał (dalej: „Finał”) odbędzie się w dniu 17 stycznia 2022 roku na Portalu po godzinie 15:00.

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania reklamacji oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody.

  1. Nagrodą w Konkursie jest dwuosobowe zaproszenie na pokaz filmu „Gierek” do wykorzystania w sieci kin Cinema City w terminie od 24 stycznia do 6 lutego 2022 roku (dalej: „Nagroda”). Organizator w Czasie trwania Konkursu przyzna 5 Nagród.
  2. Każdy uczestnik Konkursu może wygrać jedną Nagrodę w Konkursie.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania w czasie trwania Etapu zgłoszeniowego polegającego na umieszczeniu na Portalu na profilu Radia ZET pod postem konkursowym komentarza oznaczając osobę z którą chcesz zobaczyć film „Gierek” i uzasadnieniu dlaczego z tą osobą (dalej: „Projekt”) oraz zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Prawidłowe wykonanie Projektu w czasie trwania Etapu zgłoszeniowego stanowi zgłoszenie konkursowe (dalej: „Zgłoszenie konkursowe”). Osoba wysyłająca Zgłoszenie konkursowe czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”). Uczestnik, przesyłając Zgłoszenie konkursowe oświadcza, że oznaczona w Projekcie przez niego osoba wyraziła na to zgodę.
  2. Do Finału spośród Zgłoszeń konkursowych, które zostały nadesłane w Etapie zgłoszeniowym Komisja konkursowa kierując się oceną pomysłowości i kreatywności Projektu wybierze 5 (pięć) Zgłoszeń konkursowych, których autorzy otrzymają Nagrodę. Podczas Finału Organizator wskaże nagrodzone Projekty na Portalu – informacja o Nagrodzie i sposobie jej odebrania zostanie zawarta w komentarzu do Projektu. Każdorazowo Uczestnik, którego Projekt zostanie skomentowany zobowiązany jest zgodnie z instrukcją i we wskazanym w niej czasie odpowiedzieć Organizatorowi. Brak udzielenia odpowiedzi zgodnie z instrukcją i we wskazanym w komentarzu czasie jest równoznaczny z rezygnacją Uczestnika z Nagrody.
  3. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody, Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

F. Prawa autorskie.

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie Projekty, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zgodami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.

2. Przesyłając Projekt Uczestnik i oświadcza, że:

a) przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Projekcie w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika,

b) zgłoszony przez niego Projekt nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;

c) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Projektu nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich;

     W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa powyżej okażą się nieprawdziwe, Uczestnik, zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniemProjektudo Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej wyłącznej licencji do korzystania zProjektuprzez Czas Trwania Konkursu,z prawem do udzielania sublicencji na rzecz podwykonawców Organizatora oraz podmiotów z grupy Eurozet, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera albo serwera Organizatora.

4. Zwycięzca Konkursu oświadcza, że wraz otrzymaniem informacji o przyznaniu Nagrody, udziela Organizatorowi nieodpłatnej wyłącznej licencji do korzystania z Projektu przez okres 1 (jednego) roku od dnia zakończenia Konkursu, z prawem do udzielania sublicencji na rzecz podwykonawców Organizatora oraz podmiotów z grupy Eurozet bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera albo serwera Organizatora,

b) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5. Korzystanie z Projektów na polach eksploatacji określonych w ust. 3 i 4 powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym, jako część dzieła zbiorowego, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę i inne dostosowywanie Projektu do potrzeb Organizatora.

6. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania ani rozpowszechniania zwycięskich Projektów.

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich utworów wykorzystywanych w ramach Projektu. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Projektu, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich.

8.Działaniem niedopuszczalnym ze strony Uczestników Konkursu, jest:

a) umieszczanie w Projekcie treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,

b) umieszczanie w Projekcie danych osobowych osób trzecich, w tym wizerunku osób trzecich,

c) umieszczanie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub treści w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje lub normy etyczno-moralne, w tym m.in. zawierających wulgaryzmy.

Projekty naruszające postanowienia niniejszego ustępu nie będą brały udziału w Konkursie.

G. Odbiór Nagród.

  1. Nagrody wydaje Organizator poprzez wysłanie ich do Zwycięzców pocztą elektroniczną, w terminie nie później niż do dnia 21 stycznia 2022 roku.
  2. Nagrody przyznane Zwycięzcom nie mogą być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.

H. Dane osobowe

  1. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych związane z uczestnictwem w Konkursie zostały uregulowane w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do Regulaminu.
  2. Uczestnik zobowiązuje się przekazać w imieniu Organizatora osobie oznaczonej w Projekcie obowiązek informacyjny z art. 14 RODO stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.

I. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania danych osobowych takich jak, m.in.: adresu e-mail, adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.

2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres reklamacje@radiozet.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

3. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

4. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej oraz na Portalu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani popierany przez Portal.

6. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że Portal nie ponosi wobec niego żadnej odpowiedzialności z tytułu jego udziału w Konkursie.

załącznik 1

Obowiązek informacyjny dla Uczestnika Konkursu z art. 13 RODO

Administratorem danych osobowych jest Organizator - Eurozet Radio sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292 („Administratora”), adres e-mail: reklamacje@radiozet.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na wyżej wskazany adres siedziby Administratora oraz za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA
przeprowadzenie Konkursu, obsługa zgłoszeń do Konkursu w tym wyłonienie zwycięzców Konkursu,obsługa zwycięzców Konkursu, w tym publikacja wyników Konkursu, ogłoszenie zwycięzcy, wydanie / dostarczenie nagrody,obsługareklamacji dotyczących Konkursu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności naprzeprowadzeniu Konkursu, publikacji wyników Konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania / dostarczenia nagrody, obsługi reklamacji dotyczących Konkursu) przez czas trwania Konkursu i kolejny rok od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienieobowiązków podatkowych i prowadzenie rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców Konkursu art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych obowiązków Administratora
marketingowe, analityczne, statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności nabudowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania Konkursu i następnie kolejny rok od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionychinteresów realizowanych przez Administratora polegających naustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty związane z organizacją Konkursu: firmy kurierskie, Poczta Polska, podmioty zajmujące się organizacją i obsługą konkursów, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych oraz portale społecznościowe (w szczególności Instagram) z czym może być związany transfer danych osobowych do państwa trzeciego; podmioty te gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie m.in. do stosowania tzw. Standardowych Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską czego Uczestnik Konkursu jest świadomy i dobrowolnie to akceptuje.

Administrator (Organizator) nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania Nagrody.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

załącznik nr 2

Obowiązek informacyjny dla osoby oznaczonej w Projekcie przez Uczestnika z art. 14 RODO

Administratorem Twoich danych osobowych w postaci m.in.: imienia, nazwiska, nazwy użytkownika używanej w portalu społecznościowym Instagram oraz w przypadku konieczności wysłania wygranej – adresu e-mail, jest Organizator - Eurozet Radio sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292 („Administratora”), adres e-mail: reklamacje@radiozet.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na wyżej wskazany adres siedziby Administratora (Organizatora) oraz za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA
przeprowadzenie Konkursu, obsługa zgłoszeń do Konkursu w tym wyłonienie zwycięzców Konkursu,obsługa zwycięzców Konkursu, w tym publikacja wyników Konkursu, ogłoszenie zwycięzcy, wydanie / dostarczenie nagrody, obsługareklamacji dotyczących Konkursu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności naprzeprowadzeniu Konkursu, publikacji wyników Konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania / dostarczenia nagrody, obsługi reklamacji dotyczących Konkursu) przez czas trwania Konkursu, i kolejny rok od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienieobowiązków podatkowych i prowadzenie rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców Konkursu art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych obowiązków Administratora
marketingowe, analityczne, statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności nabudowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania Konkursu i następnie kolejny rok od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionychinteresów realizowanych przez Administratora polegających naustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

Źródłem, z którego Administrator (Organizator) pozyskał Twoje dane osobowe jest osoba, która oznaczyła Cię w Projekcie.

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty związane z organizacją Konkursu: firmy kurierskie, Poczta Polska, podmioty zajmujące się organizacją i obsługą konkursów, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Organizatora) usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych oraz portale społecznościowe (w szczególności Instagram) z czym może być związany transfer danych osobowych do państwa trzeciego; podmioty te gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie m.in. do stosowania tzw. Standardowych Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską czego osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest świadoma i dobrowolnie to akceptuje.

Administrator (Organizator) nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.