Zamknij
Polowanie na gwiazdy - Letnie Brzmienia

Polowanie na gwiazdy - Letnie Brzmienia

 

REGULAMIN KONKURSU

Polowanie na Gwiazdy”

(dalej „Regulamin”)

A     Postanowienia ogólne.

 

1. Konkurs „Polowanie na  Gwiazdy” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

 

3. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)       pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych z nim kapitałowo;

b)       inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c)       osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d)       osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, jako ostatnio opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

 

B.            Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia ZET w dniach 23 i 30 czerwca 2021 roku, 7, 14, 21 i 28 lipca 2021 roku oraz 4, 11 i 18 sierpnia 2021 roku w godzinach 6:00 – 23:59, podczas programu na antenie Radia ZET (dalej „Program) (dalej „Czas trwania Konkursu”). W Czasie trwania Konkursu odbędzie się 9 (dziewięć) rund (dalej „Runda”). Każdego dnia w Czasie trwania Konkursu odbędzie się 1 (jedna) Runda. Każdorazowo Runda składać się będzie z zapowiedzi oraz dwóch finałów (dalej „Finał”), które odbędą się w Programie.

 

 

C.            Komisja Konkursowa.

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania reklamacji oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

D.            Nagrody.

1. Nagrody w Konkursie:

a)       podwójne zaproszenie z opcją meet and greet na wskazany przez Organizatora koncert z cyklu „Letnie Brzmienia” (termin, miejsce w którym odbędzie się koncert oraz jego „gwiazda” zostaną każdorazowo wskazane przez przedstawiciela Organizatora podczas każdej Rundy) (dalej „Nagroda ”). Organizator w Czasie trwania konkursu przyzna 18 (słownie: osiemnaście) Nagród.

 

2. Każdy uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

 

3. W  razie niemożliwości realizacji nagrody przez zwycięzcę w wyniku okoliczności niezależnych od Organizatora Konkursu tj. w przypadku:

 

a)        upadłości bądź likwidacji podmiotu dostarczającego usługę/towar będący przedmiotem nagrody,

b)        zaprzestania bądź zawieszenia prowadzenia działalności przez podmiot dostarczający usługę/towar będący przedmiotem nagrody,

c)        śmierci podmiotu dostarczającego usługę/towar będący przedmiotem nagrody,

d)        wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację nagrody,

e)        zmiany przepisów prawa uniemożliwiających realizację nagrody,

 

Organizator Konkursu zapewni zwycięzcy nagrodę o tożsamych lub zbliżonych parametrach, w sposób uzgodniony ze zwycięzcą. Zwycięzcy nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości nagrody w pieniądzu. Jednocześnie w przypadkach wskazanych w niniejszym ustępie termin realizacji nagrody  może ulec zmianie.

 

E.            Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 

1. W każdej Rundzie podczas Programu prowadzący zapowiadają Rundę (dalej: „Zapowiedź”). Zapowiedź każdorazowo wskazywała będzie wykonawcę utworu muzycznego (dalej „Gwiazda”).

 

2. W każdej Rundzie prowadzący Program podaje numer telefonu i wskazuje zadanie konkursowe (dalej „Zadanie”). Każdorazowo Zadanie polegało będzie na jak najszybszym dodzwonieniu się pod numer podany przez prowadzącego po usłyszeniu na antenie piosenki wykonywanej przez wskazaną w danej Rundzie Gwiazdę (w czasie emisji piosenki Gwiazdy na antenie Radia ZET, połączenia telefoniczne wykonywane przed emisją danej piosenki lub po jej zakończeniu nie biorą udziału w Konkursie). Dodzwonienie się (dalej „Dodzwonienie się”) każdorazowo oznacza, nawiązanie skutecznego połączenia telefonicznego z przedstawicielem Organizatora, co oznacza odebranie przez przedstawiciela Organizatora połączenia telefonicznego. Wykonanie połączenia telefonicznego skutkiem którego wykonujący połączenie uzyska sygnał poczty głosowej, sygnał automatycznej sekretarki, sygnał zajętości, brak sygnału  lub sygnał wolnej linii telefonicznej nie stanowi w myśl opisywanej definicji dodzwonienia się.

 

3. W każdym Finale pierwsza osoba, która Dodzwoni się pod wskazany numer zgodnie z pkt. E. 2 Regulaminu wygrywa nagrodę przeznaczoną do wygrania w danym Finale (dalej „Zwycięzca”).

 

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przeprowadzenie z nim na żywo rozmowy na antenie Radia ZET lub nagranie rozmowy z nim przeprowadzonej i wyemitowanie jej na antenie Radia ZET. Rozmowa będzie dotyczyć Konkursu i będzie wyemitowana na antenie Radia ZET w Programie w trakcie trwania Konkursu.

 

5. Przedstawiciel Organizatora zadzwoni do Zwycięzcy, bezpośrednio po Finale w którym Zwycięzcy została przyznana nagroda, z prośbą o podanie informacji niezbędnych do wydania nagrody.

 

F.            Odbiór Nagród.

 

1. Nagrody zostaną przesłane w formie biletów elektronicznych na wskazane przez Zwycięzców adresy e-mailowe w terminie nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili podania przez Zwycięzcę adresu e-mailowego.

 

2. Nagroda przyznana Zwycięzcy nie może być zamieniona na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości nagrody w gotówce.

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności z uwagi na nie podanie właściwego adresu e-milowego, wskazanie niepełnych lub nieprawidłowych danych lub nie odczytania wiadomości e-mail w której zostanie przekazana nagroda.

 

G.            Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania danych osobowych takich jak m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.

 

2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres reklamacje@radiozet.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone w jednym z tych trybów rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

3. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w Czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa.

 

4. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 

5. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 

6. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

 

7. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radiozet.pl.

 

Informacje dotyczące danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”) -Organizator, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: reklamacje@radiozet.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
przeprowadzenie Konkursu (obsługa zgłoszeń do Konkursu w tym wyłonienie Zwycięzców Konkursu), obsługa Zwycięzców Konkursu, w tym publikacja wyników Konkursu, ogłoszenie Zwycięzców Konkursu, publikacja głosu Zwycięzców Konkursu, obsługa reklamacji dotyczących Konkursu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, wyłonieniu Zwycięzców Konkursu, wydania / dostarczenia nagrody, publikacji głosu Zwycięzców Konkursu, prowadzeniu obsługi Konkursu i reklamacji dotyczących Konkursu) przez czas trwania Konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą Zwycięzców Konkursu

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

 

przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych  obowiązków Administratora

 

marketingowe, analityczne, oraz statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania Konkursu, i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

 

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty związane z organizacją Konkursu; firmy kurierskie, Poczta Polska, podmioty zajmujące się organizacją i obsługą konkursów, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Organizatora) usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych.

 

Administrator (Organizator) nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie i/lub brak możliwości otrzymania nagrody.

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do tych danych (tj. uzyskania informacji na temat przetwarzania przez Administratora (Organizatora) danych, w tym o kategoriach i odbiorcach danych oraz uzyskania ich kopii), ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.