Zamknij
REGULAMIN KONKURSU „LETNIE BRZMIENIA”

REGULAMIN KONKURSU „LETNIE BRZMIENIA”

REGULAMIN KONKURSU

LETNIE BRZMIENIA

(dalej: „Regulamin”)

A Postanowienia ogólne.

1.Konkurs „LETNIE BRZMIENIA” (zwany dalej: „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042292, posiadającą NIP 5252208814, REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70.743.500 zł (dalej: „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

3.Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych z nim kapitałowo;

b. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d. osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, jako ostatnio opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na portalu społecznościowym Instagram (dalej: „Portal”) oraz na stronie internetowej www.radiozet.pl (dalej: „Strona Internetowa”) w dniu 23 lipca 2021 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”). W Czasie trwania Konkursu odbędzie się etap zgłoszeniowy (dalej: „Etap zgłoszeniowy”) na Portalu w dniu 23 lipca 2021 roku od godziny 09:00 do godziny 15:30, zaś finał (dalej: „Finał”) odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 roku na Portalu po godzinie 16:00.

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania reklamacji oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie (dalej „Nagroda”) jest podwójny karnet na trzy dowolnie wybrane koncerty w ramach ogólnopolskiego cyklu Letnie Brzmienia (karnet nie obowiązuje na koncerty: Bitamina + Miętha + Vito Bambino oraz koncerty Korteza) o wartości 498,00 zł brutto. Organizator w Czasie trwania Konkursu przyzna dwie Nagrody.

2. W razie niemożliwości realizacji Nagrody przez zwycięzcę w wyniku okoliczności niezależnych od Organizatora Konkursu tj. w przypadku:

a) upadłości bądź likwidacji podmiotu dostarczającego usługę/towar będący przedmiotem Nagrody,

b) zaprzestania bądź zawieszenia prowadzenia działalności przez podmiot dostarczający usługę/towar będący przedmiotem Nagrody,

c) śmierci podmiotu dostarczającego usługę/towar będący przedmiotem Nagrody,

d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Nagrody,

e) zmiany przepisów prawa uniemożliwiających realizację Nagrody,

Organizator Konkursu zapewni zwycięzcy nagrodę o tożsamych lub zbliżonych parametrach, w sposób uzgodniony ze zwycięzcą. Zwycięzcy nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości Nagrody w pieniądzu. Jednocześnie w przypadkach wskazanych w niniejszym ustępie termin realizacji Nagrody może ulec zmianie.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania polegającego na umieszczeniu na Portalu na profilu Radia ZET pod postem konkursowym komentarza z dokończeniem zdania: „Dobry koncert jest jak....” (dalej: „Projekt”) oraz zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Prawidłowe wykonanie Projektu w czasie trwania Etapu zgłoszeniowego stanowi zgłoszenie konkursowe (dalej: „Zgłoszenie konkursowe”). Osoba wysyłająca Zgłoszenie konkursowe czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”). Projekt nie może przedstawiać elementów, które mogłyby spowodować uznanie go za nośnik danych o stanie zdrowia, ani wizerunków innych osób. Komisja konkursowa jest uprawniona do dyskwalifikacji z Konkursu Projektu niezgodnego z postanowieniami zdania poprzedzającego.

2. Do Finału spośród Zgłoszeń konkursowych, które zostały nadesłane w Etapie zgłoszeniowym Komisja konkursowa kierując się oceną pomysłowości i kreatywności Projektu wybierze 2 (dwa) Zgłoszenia konkursowe, którego autorzy otrzymają Nagrodę. Podczas Finału Organizator wskaże nagrodzone Projekty na Portalu – informacja o nagrodzie i sposobie jej odebrania zostanie zawarta w komentarzu do Projektu. Uczestnik, którego Projekt zostanie skomentowany zobowiązany jest zgodnie z instrukcją i we wskazanym w niej czasie odpowiedzieć Organizatorowi. Brak udzielenia odpowiedzi zgodnie z instrukcją i we wskazanym w komentarzu czasie jest równoznaczny z rezygnacją Uczestnika z Nagrody.

3. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody, Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

F. Prawa autorskie.

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie Projekty, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zgodami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.

2.Przesyłając Projekt Uczestnik i oświadcza, że:

a. przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Projekcie w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika,

b. zgłoszony przez niego Projekt nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;

c. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Projektu nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich;

d. w przypadku przyznania mu Nagrody wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku na czas określony 1 roku, licząc od dnia zakończenia Konkursu, na polach eksploatacji i w zakresie określonym w ust. 3 i 4 poniżej;

W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa powyżej okażą się nieprawdziwe, Uczestnik, zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniemProjektudo Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej wyłącznej licencji do korzystania zProjektuprzez Czas Trwania Konkursu,z prawem do udzielania sublicencji na rzecz podwykonawców Organizatora oraz podmiotów z grupy Eurozet, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera albo serwera Organizatora.

4. Zwycięzca Konkursu oświadcza, że wraz otrzymaniem informacji o przyznaniu Nagrody, udziela Organizatorowi nieodpłatnej wyłącznej licencji do korzystania z Projektu przez okres 1 (jednego) roku od dnia zakończenia Konkursu, z prawem do udzielania sublicencji na rzecz podwykonawców Organizatora oraz podmiotów z grupy Eurozet bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera albo serwera Organizatora,

b. w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5. Korzystanie z Projektów na polach eksploatacji określonych w ust. 3 i 4 powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym, jako część dzieła zbiorowego, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę i inne dostosowywanie Projektu do potrzeb Organizatora.

6. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania ani rozpowszechniania zwycięskich Projektów.

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich utworów wykorzystywanych w ramach Projektu. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Projektu, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich.

8. Działaniem niedopuszczalnym ze strony Uczestników Konkursu, jest:

 1. umieszczanie w Projekcie treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,
 2. umieszczanie w Projekcie danych osobowych osób trzecich, w tym wizerunku osób trzecich,
 3. umieszczanie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub treści w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje lub normy etyczno-moralne, w tym m.in. zawierających wulgaryzmy.

Projekty naruszające postanowienia niniejszego ustępu nie będą brały udziału w Konkursie.

G. Odbiór Nagród.

1. Nagrody wydaje Organizator. Nagrody w postaci elektronicznych biletów, które zostaną przesłane przez Organizatora w wiadomości e-mail. Warunkiem realizacji Nagrody jest stawienie się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora Konkursu.

2. Nagroda przyznana zwycięzcy nie może być zamieniona na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość realizacji Nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, w szczególnościz uwagi na nie stawienie we wskazanym przez Organizatora, terminie, miejscu i czasie lub wskazanie niepełnych lub nieprawidłowych danych.

H. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - Eurozet Radio sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, NIP: 5252208814, REGON: 017270730, KRS: 0000042292, kapitał zakładowym w wysokości 70.743.500 zł (opłacony w całości) (dalej również jako: „Administrator”).
 2. Z Administratorem (Organizatorem) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: reklamacje@radiozet.pl. 
 3. Administrator (Organizator) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, możesz się z nim skontaktować za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres siedziby Administratora (Organizatora) wskazany powyżej.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (dalej: „RODO) w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:
  1. w celu przeprowadzenia Konkursu, obsługi zgłoszeń do Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, a także obsługi zwycięzców Konkursu, w tym publikacji wyników Konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania i dostarczenia Nagrody, obsługi reklamacji dotyczących Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, publikacji wyników Konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania Nagrody, obsługi reklamacji dotyczących Konkursu) przez czas prowadzenia Konkursu oraz kolejny rok od daty publikacji wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  2. w celach marketingowych, analitycznych, statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania Konkursu, i kolejny rok od daty publikacji wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  3. wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenie rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze polegającego na wypełnieniu obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości związanej z obsługą zwycięzców Konkursu) przez czas trwania Konkursu, i kolejny rok od daty publikacji wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  4. w celu dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, polegającego w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń), przez czas trwania Konkursu oraz publikacji wyników, a po tym czasie przez okres wyznaczony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty związane z organizacją i obsługą Konkursu: kurierzy, Poczta Polska, ubezpieczyciele, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych oraz portale społecznościowe (w szczególności Instagram, z czym może być związany transfer danych osobowych do państwa trzeciego; podmioty te gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie m.in. do stosowania tzw. Standardowych Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską czego uczestnik Konkursu jest świadomy i dobrowolnie się na to zgadza).
 6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości u wzięcia udziału w Konkursie oraz/lub brak możliwości otrzymania Nagrody.
 7. Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do tych danych osobowych (tj. uzyskania informacji na temat przetwarzania przez Administratora (Organizatora) danych, w tym o kategoriach i odbiorcach danych oraz uzyskania ich kopii), ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych. W przypadku żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w takcie trwania Konkursu, Uczestnik nie będzie mógł kontynuować udziału w Konkursie. 
 8. Uczestnikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 1. Administrator (Organizator) nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

I. Postanowienia końcowe.

1.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania danych osobowych takich jak m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.

2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres reklamacje@radiozet.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

3. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

4.Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej oraz na Portalu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani popierany przez Portal.

6.Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że Portal nie ponosi wobec niego żadnej odpowiedzialności z tytułu jego udziału w Konkursie.

 1. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że Portal nie ponosi wobec niego żadnej odpowiedzialności z tytułu jego udziału w Konkursie.