Zamknij

REGULAMIN KONKURSU „PAŃSTWA MIASTA – POMORZE ZACHODNIE”

REGULAMIN KONKURSU

PAŃSTWA MIASTA – POMORZE ZACHODNIE”

(dalej „Regulamin”)

A Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs „PAŃSTWA MIASTA – POMORZE ZACHODNIE” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, BDO: 000537410 z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin (dalej „Fundator”).
 3. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  1. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych z nim kapitałowo;
  2. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
  3. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
  4. osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia ZET w dniach 15 i 22 grudnia 2023 roku w godzinach 18.00 - 19.59, podczas programu na antenie Radia ZET (dalej „Program) (dalej „Czas trwania Konkursu”). W Czasie trwania Konkursu odbędą się 2 rundy (dalej „Runda”). Każda Runda składa się z zapowiedzi, w której zostanie wskazany czas trwania danej Rundy oraz finału (dalej „Finał”), który odbędzie się w Programie.

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody.

1. Nagrody w Konkursie:

a) zestaw w skład którego wchodzi: kokon – huśtawka o wartości 459,99 zł brutto oraz poszewka na poduszkę o wartości 90 zł (dalej „Zestaw 1”). Organizator w Czasie trwania Konkursu przyzna dwa Zestawy 1 w Rundzie odbywającej się w dniu 15 grudnia 2023 roku;

b) zestaw w skład którego wchodzi: buda filcowa dla zwierząt domowych o wartości 300 zł brutto, portfel o wartości 520 zł brutto oraz mydła o wartości 257 brutto (dalej „Zestaw 2”). Organizator w Czasie trwania Konkursu przyzna dwa Zestawy 2 w Rundzie odbywającej się w dniu 22 grudnia 2023 roku.

2. Każdy uczestnik Konkursu może wygrać jedną nagrodę w Konkursie.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 1. W każdej Rundzie podczas Programu prowadzący zapowiadają Rundę (dalej: Zapowiedź”).
 2. W każdej Rundzie prowadzący Program podaje numer telefonu oraz wskazuje zadanie konkursowe (dalej „Zadanie”).
 3. W każdym Finale dwie osoby, które dodzwonią się pod wskazany numer i poprawnie wykonają Zadanie wygrywają nagrodę przeznaczoną do wygrania w danej Rundzie (dalej „Zwycięzca”).
 4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przeprowadzenie z nim na żywo rozmowy na antenie Radia ZET lub nagranie rozmowy z nim przeprowadzonej i wyemitowanie jej na antenie Radia ZET. Rozmowa będzie dotyczyć Konkursu i będzie wyemitowana na antenie Radia ZET w Programie w trakcie trwania Konkursu.
 5. Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcami telefonicznie i poinformuje o sposobie odbioru nagrody oraz w celu uzupełnienia danych o informacje niezbędne do wydania nagród.

F. Odbiór Nagród.

  1. Nagrody wydaje Organizator poprzez przekazanie ich osobiście, wysłanie ich do zwycięzców pocztą, przesyłką kurierską lub w formie elektronicznej, w terminie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia Konkursu. O formie wydania nagród decyzję podejmuje Organizator. Nagrody mogą zostać wysłane do zwycięzcy wyłącznie na terenie Polski. Zwycięzca każdorazowo zostanie poinformowany o sposobie odbioru nagrody.
  2. W przypadku, jeśli wysłana przez Organizatora nagroda wróci do nadawcy, Organizator będzie przechowywał ją przez okres 30 dni. Jeżeli adresat zwróconej do Organizatora przesyłki skontaktuje się
   z nadawcą w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu, przesyłka zostanie nadana do adresata drugi
   i ostatni raz na koszt nadawcy. Wyjątkiem są przesyłki kurierskie, w przypadku ponownego nadania nieodebranej przez adresata przesyłki kurierskiej z nagrodą, koszty jej ponownego wysłania obciążają adresata.
  3. Zwycięzcy nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości nagrody w pieniądzu.

G. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania danych osobowych takich jak m.in..: adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.
 2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres reklamacje@radiozet.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 3. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w Czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa.
 4. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
 5. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.
 7. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych związane z uczestnictwem w Konkursie zostały uregulowane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej radiozet.pl.

Załącznik nr 1

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Organizator – Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: reklamacje@radiozet.pl („Administrator”). Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
przeprowadzenie Konkursu (obsługi zgłoszeń do Konkursu, w tym wyłonienie Zwycięzców), obsługa Zwycięzców, w tym ogłoszenie Zwycięzców, wydanie / dostarczenie Nagród, utrwalenie i publikacja głosu Zwycięzców, obsługa Uczestników Konkursu, w tym utrwalenie i publikacja głosu Uczestników Konkursu, obsługa reklamacji dotyczących Konkursu) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, obsłudze zgłoszeń do Konkursu, w tym wyłonieniu Zwycięzców, obsłudze Zwycięzców, w tym ogłoszeniu Zwycięzców, wydaniu / dostarczeniu Nagród, utrwaleniu i publikacji głosu Zwycięzców, obsłudze Uczestników Konkursu, w tym utrwaleniu i publikacji głosu Uczestników Konkursu,obsługi reklamacji dotyczących Konkursu) przez czas trwania Konkursu i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienieobowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości związanych z obsługą Zwycięzców art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze); przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych obowiązków Administratora
marketingowe, analityczne, archiwalne oraz statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania Konkursu i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty związane z organizacja
i obsługą Konkursu: firmy kurierskie, Poczta Polska, podmioty zajmujące się organizacją i obsługą konkursów, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Organizatora) usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania Nagrody.

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych,
a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłaś/eś,

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.