Zamknij
REGULAMIN KONKURSU „Szybki przelew od Radia ZET”

REGULAMIN KONKURSU „Szybki przelew od Radia ZET”

REGULAMIN KONKURSU

Szybki przelew od Radia ZET

(dalej „Regulamin”)

A Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs „Szybki przelew od Radia ZET” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 1. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  1. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, lub spółek powiązanych z nim kapitałowo;
  2. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
  3. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
  4. osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, jako ostatnio opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia ZET w dniu 12 czerwca 2021 roku w godzinach 15:00 – 17:59, podczas programu na antenie Radia ZET (dalej „Program”) (dalej „Czas trwania Konkursu”). W Czasie trwania Konkursu odbędzie się łącznie 1 (jedna) runda (dalej „Runda”). Runda składa się z zapowiedzi oraz finału (dalej „Finał”), który odbędzie się w Programie.

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania reklamacji oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody.

 1. Nagroda w Konkursie:
  1. Nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł brutto (dalej "Nagroda"). Organizator w Czasie trwania Konkursu przyzna 1 Nagrodę.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 1. W Rundzie podczas Programu prowadzący zapowiadają Rundę (dalej: „Zapowiedź”).
 1. W Rundzie prowadzący Program podaje numer telefonu i wskazuje zadanie konkursowe (dalej „Zadanie”).
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodzwonienie się pod numer podany na antenie Radia ZET i nagranie wykonanego Zadania na automatyczna sekretarkę, która zgłosi się pod podanym w Zapowiedzi numerem.
 1. W Finale osoba, która dodzwoni się pod wskazany numer, poprawnie wykona Zadanie i zostanie wskazana przez Komisje konkursową, która kierowała się będzie pomysłowością i kreatywnością z jaką Zadanie zostało wykonane wygrywa Nagrodę dalej „Zwycięzca”).
 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przeprowadzenie z nim na żywo rozmowy na antenie Radia ZET lub nagranie rozmowy z nim przeprowadzonej i wyemitowanie jej na antenie Radia ZET. Rozmowa będzie dotyczyć Konkursu i będzie wyemitowana na antenie Radia ZET w Programie w trakcie trwania Konkursu.
 1. Przedstawiciel Organizatora zadzwoni do Zwycięzcy, nie później niż w czasie 5 dni od Finału w którym zwycięzcy została przyznana Nagroda, z prośbą o podanie informacji niezbędnych do wydania Nagrody.

F. Odbiór Nagród.

  1. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy Konkursu w terminie nie później niż w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zakończenia Konkursu (pieniężne Nagroda zostanie przelana na wskazane przez Zwycięzcę konto bankowe).

G. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania danych osobowych takich jak m.in.: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.
 1. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres reklamacje@radiozet.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone w jednym z tych trybów rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 1. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w Czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa.
 1. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
 1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.
 1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”) - Organizator, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: reklamacje@radiozet.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
przeprowadzenie Konkursu (obsługa zgłoszeń do Konkursu w tym wyłonienie Zwycięzcy Konkursu), obsługa Zwycięzcy Konkursu, w tym publikacja wyników Konkursu, ogłoszenie Zwycięzcy Konkursu, publikacja głosu Zwycięzcy Konkursu, obsługa reklamacji dotyczących Konkursu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, wyłonieniu Zwycięzcy Konkursu, wydania / dostarczenia Nagrody, publikacji głosu Zwycięzcy Konkursu, prowadzeniu obsługi Konkursu i reklamacji dotyczących Konkursu) przez czas trwania Konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienieobowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą Zwycięzcy Konkursu art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze); przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych obowiązków Administratora
marketingowe, analityczne, oraz statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania Konkursu, i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionychinteresów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty związane z organizacją Konkursu; firmy kurierskie, Poczta Polska, podmioty zajmujące się organizacją i obsługą konkursów, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Organizatora) usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych.

Administrator (Organizator) nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie i/lub brak możliwości otrzymania Nagrody.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do tych danych (tj. uzyskania informacji na temat przetwarzania przez Administratora (Organizatora) danych, w tym o kategoriach i odbiorcach danych oraz uzyskania ich kopii), ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.