Regulamin

xxx konkursy

Każdy SMS z prawidłowym hasłem podanym na antenie Radia ZET, na stronie www Loterii lub w wiadomości SMS wysłany pod 7223 (koszt 2,46 z VAT) bierze udział w losowaniu nagród przewidzianych w rundzie w trakcie której zostało dokonane zgłoszenie!

Żaden SMS nie przepada - wszystkie prawidłowe zgłoszenia wysłane po losowaniu zamykającym daną rundę wchodzą do losowania w rundzie następnej i tak aż do ostatniej rundy loterii!

Każdy SMS wysłany w Rundzie Dodatkowej bierze udział w dwóch losowaniach - w losowaniu Nagród Rundy Dodatkowej oraz Rundy finałowej!

Wszystkie SMS-y bez względu na to kiedy były wysłane biorą udział w losowaniu podczas finału na koniec naszej zabawy!

Jeśli zostaniesz wylosowany zadzwonimy pod numer, z którego dokonałeś zgłoszenia. Bądź czujny - jeśli nie odbierzesz w ciągu 5 sygnałów, zadzwonimy do następnej wylosowanej osoby!

Nie odebrałeś telefonu w ciągu 5 sygnałów? Spokojnie. Nic straconego. Otrzymasz od nas nagrodę pocieszenia. Tak to również będzie gotówka – 300 zł!

Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji, wyślij sms -a o treści: STOP na bezpłatny numer 80198 lub e-mail na adres: reklamacje@radiozet.pl podając numer telefonu, na który wysyłane były informacje.

Klauzula informacyjna: 

Administratorem danych osobowych Uczestników loterii audioteksowej urządzanej pod nazwą „Zabawa z Radiem ZET. Edycja 2” jest organizator loterii - Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Eurozet Radio”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, NIP: 5252208814, REGON: 017270730, adres e-mail: reklamacje@radiozet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od pon. do pt. w godz. 10:00 – 16:00. 

W Eurozet Radio został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: iodo@eurozet.pl

Dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane na podstawie:

1)     art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Eurozet Radio w związku z organizacją loterii audioteksowej, w szczególności w celu prowadzenia sprawozdawczości, wydania nagród, prowadzenia komunikacji loteryjnej, rozpatrywania reklamacji, a także – w zakresie imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania – w celu opublikowania na liście zwycięzców znajdującej się stronie internetowej

2)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, marketingu produktów lub usług, czy wewnętrznych statystyk, co stanowi prawnie uzasadniony interes Eurozet Radio;

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników loterii podmiotom biorącym udział w obsłudze loterii, tj. podmiotom zapewniającym komunikację z Administratorem (takim jak operatorzy telekomunikacyjni lub integratorzy telekomunikacyjni) oraz podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu nagrody lub nagrody lub uczestniczącym w ustalaniu, dochodzeniu lub zabezpieczaniu roszczeń.

Dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane przez czas trwania loterii, a po zakończeniu loterii przez okres wymagany przepisami o grach hazardowych oraz przepisami prawa podatkowego. 

Dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacjom międzynarodowym.

Uczestnikowi loterii przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących uczestnika danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi loterii przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych. W przypadku żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnik nie będzie mógł kontynuować udziału w loterii. 

Uczestnikowi loterii przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych, adekwatnie do treści regulaminu loterii, jest warunkiem uczestnictwa w niej lub odbioru nagrody. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości wzięcia udziału w loterii lub brak możliwości otrzymania nagrody.

Dane osobowe uczestnika loterii mogą być profilowane, tj. aktywność udziału uczestników w loterii może podlegać ocenie w celu tworzenia profilu uczestnika tak, by prowadzić z nim dostosowaną do jego aktywności lub preferencji komunikację loteryjną. W ramach takiej komunikacji uczestnikowi może zostać przedstawiona zindywidualizowana, bonusowa propozycja związana z udziałem w loterii i zwiększenia jego szansy na zdobycie nagrody.

Regulamin Loterii: